Connect with us

Music

Duncan – Umngcwabo (Big Ndunu) Lyrics

Published

on

Bathandekayo
Esekhumlumile Umfana u Kwesta no K.O Lapha
sesizocela Ukuthatha lethumba sithi sinke u Duncan uskuva
Athi ukukhuluma erh ngomfethu la esizombeka la emathuneni

Lecheku elase bergville enathi wu papa Penny Licabanga ukuth i rap umdlalo
Bheka manje ngizolifaka eskloeni
Ubuso buyiscwembe nentshebe ngath intambo zebheshu
Ucabang’ukuth i rap yiscathamiya nomlomo unukintelezu

Uphambanelwa yimizwa eyithombeni u pos’a njenge thekeni inkabi enjani epakishile ezimpintsha ngama blukwe
Kukhona ekushay’amanzi lana somizi awukhulume

“Shun Womfazi” Namhlanje kuzozil’umuntu
Ngizogweba lesomomondiya serasta abath u Big Zulu
Bheka kuzulazula amanqa sekazifakile kulo xhaka
Vele akakwazi noku rapa mayi rapa ngath uyabala

Wena awusiye umrepha uwubaba nje ophaphayo owu snayi
Uncelogazi labantu without ama feature kuyabheda
Ayikho i hit ebhalwe wuwena zonke lezi ngoma uyazithenga
Nama views ku Youtube siyazi naw uyawathenga

Iyingoma zakho ukuze zidlale emsakazweni uyayikhokhela
Umonakalo osowucalile Papa Penny uzowukhokhela
Ulala kanjani kuleyondlu uwazi i belong a ku Kwesta
Ungazongi test’a wenja ngzokudonsa ngentshebe

Ngzokuthengela iphinifa wemfazi kumele ufund’ukupheka
Makahlale ngentombi ismilo simphelele
Makagqoke iphenti lakhe untekenteke uyasoleka
Uhlanyiswa yi carvela yiscathulo seyimpatha naba xhaka

Nomehamba uyadunsa ngath uthengisa ngendunu
Angikaqedi ngaye but ningabe niqala nibizi-hearse
Uzibuza nge nkabi kodwa awukwazi nokubulala ne verse
U sis zulu ugoki skinny jean makanikwe i purse

U Big ndunu into engagez uyibuka ngath inuk imphepho
Iyingoma sizidlala sibhemile ngoba isfun ukuhleka
Iyingoma zakho azilaleleki sithandama chorus kphela
Ngapha ne voice iyacika ngath uhlanfun amas

Ubucith amanzi kwami ikhanda lakho ngizolenz iskorobho
I rap iyakuhlula why ungazami maybe ezenkolo
Ontanga bakho bakwa mayinmayi ba busy badlinhloko
Wen’u busy u force i rap la fokol awna khono

Ikhanda lakho likhulu mahala ligcweli brentwoof nomoya
Ngithi ngishayelispikili kant ngishayilela umkhonto
Leskopo esigcwele umkhonkolo ngizosphula mabokoboko
Ukhehla sgora unomona plus ugimbela kwesakhe

Wathath imali ye tournament wayoyidla nomndeni wakhe
Kumnand ukudla amandl’abantu ucwebezela neyihlathi
Kodw’efrigini la e Dubai akukho ngisho neganda
Lana singene bge talent thina Nkabi not Umuthi

Thin’ingoma siyayibhalelea nkabi asizithathi kumuntu
Thun’ipheni siyaligqilaza bhuti asikho ntukuntuku
Ngangu uskuya ekhiph’isdumbu rasta qala udweb’umufi
Wena omerpha abaku feel’i,akusho mina kush’abantu

Ngibhali-verse e moria ngase phoenix, kush’abantu
Wena awungithusi uyisibhamu sethoyisi esingabulali
Ungizela ngobuso obune zinza ngqokubamba nge shaving line
Uzibiza nge nkabi but awusabeki ufana no pine up

Angikubini,kim’ufile angikaze vele ngakuncanywa
ngikuthatha njenga lento esala ku tissue mangishidaba
udl’umjuluko ka Kwesta, leso studio ese rap lyf
Ayikho into oziqalelea yona, njalo uqhamuk’usuthatha

Zakweu hlik’emthini satshalwa yimi lesihlahla
wen’uyumphatha nje e talentless ezinukela amakhwapha
ulok’usifuthela isfuba uzosisabisa ngokusishaya
asilwe ngama gama yi rap le, qaqeka thalala

Ngiyilokishi u fuck u fuck ngiyisikhombisa imphath’impatha
The reason ngakugabh’i-feature indaba nagi rap’inaba xhaka
Namanje stil usabanda nakusasa uzob’usabanda
Kahle kahle i skill sakho zulu angeke sifike la

Ushaya nge flow esiyazi sonke ngathi ucul’i-national anthem
Ugqokis;okwenyoni sekunshoda uzitholele isidleke
Angik feel nge rap, lyrical uyisdindi nje esichanyelwe
Usabisa ngesifuba esigcwele iynwele plus unamabele

Hehehe kant unamabele futh enjalo unkunzan
Ekzase uggok’u-size bani ka bla elokhu elelin azibiza nge nkabi
Kule game yimin’impilo wena Big Zulu uyisidlo
Kule game yimin’isilo wena Big Zulu uyibutho

Ucabang’ukuth i rap yi rank, usizela nama 16 aphukile
Ngidons’inkabi ngemiyeko ngisho amabhinca esevumile
Mukikizeleni lomrepha olala egqok’i-shower cap
Angibashayi abafazi kodwa lana ngizoqondis’igqwegwe

Ngizogweba u mazulu isigwegwe sase bergville esiyithwele
Ngiziny’entshebeni nge lyric phela manje angina zwelo
Phela ngizalelwa emgekgeni esikgogweni ngase mgedeni
Emigidamgidweni eskepeni,kustradi sabahedeni

Lahesingquma khon’inkabi umzimba siwulahl’emaweni
U deala noskhotheni into ebhalelea ama verse emukgosheni
I competition yami ayisekho la, bathi isesikgogweni
Lana ngizokhulis’inkabi ngoba ngath ibhorekile

Wen’uyilento emhlophe kunduku yekwenkwe engasokiwe
Mrepha kikiza ingelosi zase bhabheloni
Uringa Kakhulu usogqoka umlomo ngedilosi
Inkabi nation yi company yama pitikoti

Awunsiyinkosi ubudoda bakho bungange totolozi
Yimina umabhamuza abasobhuza ekasi kubhuzwa
Ngena nkabi wuwena unufi’yimina okugubhele lethuna
If kumele kuf’umuntu akuf’umuntu maguluva

Sihlephul’indoda ngesihlungu umzal’ahalale ku mattress
Masiqeda sifik’emngcwabeni wakhe sikhafulelithuna sihambe
Mina angikhathelele kuthenjwa isibhamu sami amagami
Bathi amandla aseyinweleni,kuzomele ngimugunde ikhanda
Ngicela sonke sifake inhlabathi sigqibeni ushun womfazi

The End!

Download Duncan Skuva – Umngcwabo Here

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Latest South African Songs Today

HOTTEST ALBUM’s & EP’s TODAY

HOTTEST SONGS OF THE WEEK

MUSIC OF THE WEEK